**** WWW.MICHELB.NL  64 BASIC V1 ****
64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE

READY.
LOAD "STARTPAGINA"
PRESS PLAY ON TAPE